Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu


Nevelésünket támogató módszerek, programok

A test-lélek-szellem hármas egységének fejlesztését tartjuk feladatunknak. Ugyanolyan
fontosnak tartjuk a fizikum fejlesztését, edzését, egészségben tartását, mint a lélek
simogatását a különböző művészeti ágakkal, művekkel. A mindennapi nevelőmunkánkat a
pedagógusok által megismert különböző módszerek, programok elemeinek beépítésével
segítjük, színesítjük.
mozgaskotta

Mozgáskotta módszer

Egy komplex mozgás- és személyiségfejlesztő rendszer. Nagyban segíti a gyermek eltérő adottságaiból és fejlődési üteméből adódó, elsősorban pszichológiai jellegű és mozgásos hátrányokat. A természetes mozgásfejlődés aprólékosan lebontott elemeiből összeállított
tervszerű program magát a személyiséget teszi alkalmassá arra, hogy a gyermek a mozgásos megnyilvánulásait motiváltan, összerendezettebben és eredményesebben hajtsa végre. Ezen módszer elemeit csoportjaink a mozgásfejlesztés folyamatába építik be.
zene

Veronika zeneprojekt

A gyermekek testi, szellemi, érzelmi és szociális fejlesztését segíti a közös mozgás, zene, illetve tánc segítségével, melyek napi szinten minden óvodai tevékenységi területen megjelenhetnek. Ebbe a módszerbe óvodánk pedagógusai belevihetik egyéni improvizációs és kreatív elképzeléseiket, mindeközben a mozgás és zene kapja a főszerepet. A célzott zenés, játékos kezdeményezések interaktívan hatnak a gyermekek személyiségének fejlődésére, miközben az együtt játszás és kapcsolatteremtés örömében
felszabadul a gyermek.
tevekenyseg

Tevékenységközpontú óvodai szemlélet

Közel áll pedagógusaink szemléletéhez, hiszen tudatosan és tervszerűen alkalmazzuk az óvodai nevelés minden területén a gyermeki személyiség kibontakoztatására, az egyéni képességfejlesztés feltételeinek biztosítására, az egészséges életvitel és mentálhigiénés szemlélet megalapozására, a természet szeretetére – védelmére nevelésre, hagyományok ápolására, múltunk örökségeinek megőrzésére.
projekt

Projektmódszer

A módszer lényege, hogy középpontba helyezi a gyerek saját tapasztalatát, cselekvő aktivitását. Valós problémákra keresi a valós megoldásokat, és előtérbe teszi a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalást. Projektek megvalósulhatnak: különböző témák feldolgozásakor, esztétikai élmény átélésekor, tevékenységek, ismeretek elsajátításakor, problémák megoldásakor. A projektszerű tevékenységszervezés alkalmazása óvodánkban ajánlott módszer – éves munkatervben meghatározott 1-2 alkalmas kötelezettséggel. Vannak olyan csoportjaink, akik az egész éves nevelési – fejlesztési céljaikat, feladataikat, terveiket ennek a módszernek az elemeire építik, kihasználják a benne rejlő tervszerűséget és spontaneitást.
kompetencia

Kompetencia program

A kompetencia program az óvodai nevelés programjának tartalmi, módszertani fejlesztése
céljából került kidolgozásra. A programcsomag tématervei óvodapedagógusaink számára ajánlások, alkalmazásának módszereit, eszközeit, helyét a pedagógus határozza meg,
készíti elő a csoport szokásainak, lehetőségeinek figyelembevételével.
kresz

Biztonságos óvoda program

A program célja a gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretátadás támogatása, valamint az óvodai nevelési programba integrálható gyalogos – és közúti közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási segédletek megismertetése, a gyermekek közlekedésre nevelésének támogatása. Fontos számunkra, mert az óvoda környezettudatos neveléséhez szorosan kapcsolódik a gyalogos közlekedés szabályainak elsajátítása, gyakorlása, a közlekedés során alkalmazott udvarias viselkedés szokásainak alakítása.
rendor_2

Ovi zsaru program

A program bevezetésével elsődleges célunk a nagycsoportos korú gyermekek biztonságérzetének segítése és erősítése, a gyermekvédelmi munkánk gazdagítása. A programban megvalósuló tevékenységek átölelik, feldolgozzák mindazon életszerű – veszélyforrást tartalmazó – helyzeteket (gyógyszerek – maró hatású szerek, idegenekkel kapcsolatos viselkedés, a biztonságos közlekedés…), melyek otthon és közvetlen környezetükben érheti gyermekeinket. A programnak vannak olyan témakörei és
eszközei, melyek az óvodás csoport életébe, játéktevékenységébe bevonhatóak, csak a képzelet szabhat határt.